Jag är ovän med min Gud

Jag är ovän med min Gud, och det är lite mer komplicerat än att vara ovän med någon man tex delar tvättstugan med. Jag tycker nog att till trots att jag inte kallar mig troende kristen så har jag varit ett rätt så ”lydigt och väluppfostrat” lamm. Jag har i princip levt efter de tio budorden ;1. Du skall vörda din moder och din fader, check! 2. Du skall icke dräpa, check! 3. Du skall icke begå äktenskapsbrott, check för min del! 4. Du skall icke bära falskt vittnesbörd… eh… en vit lögn då och då kan ju inte räknas, check! 5. Du ska inte ha begär till din nästas hus, check! …. och så vidare. Kanske Guden har blivit ”pissed” på att jag inte följt de fem första, som tex; Du ska inga andra Gudar hava vid din sidan och du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Jag har heller inte varit den som helgat vilodagen… men jag tänker att Guden måste ju också hänga med i utvecklingen. Det kan ju inte vara därför jag ska ” testas” ännu en gång. Då skulle ju hela hinduism-, buddism- och islamvärlden vara full av cancerepedemi…. och jag kan inte komma ihåg någon forskning som styrker detta.

Nä, att finna orsak eller mening med min situation är nog tröstlöst har jag insett. Jag väljer nog att tolka det som kirurgen förklarade det: ” Din cancer är totalt ” random”, utan en röd tråd eller orsak som vi känner till”. Den är varken hormonell eller genetisk, bara aggressiv och kommer ofta med metastaser eller dottertumörer. (Dottertumörer… ett väldigt fult ord, och svårt för mig att blanda ihop det vackra ordet dotter med det fula ordet tumör, så därför kommer jag att i fortsättningen använda ordet metastaser).

Jag var på MAS idag och talade med onkolog-läkaren. Fick info om cellgiftsbehandlingarna och rekvisition till peruk….. ” Den kraftigaste behandling vi ger någon inom modern medicin” ekar i mitt huvud….  Är det bra eller dåligt??

Jag är ovän med Guden…..

Men jag vet att jag har ett stort nätverk med vänner och familj som alla ber, kryssar fingrar, offrar, tänder ett ljus eller undviker A-brunnar för att ge mig styrka, hopp och energi att klara mig igenom det där skall till för att jag ska få leva ännu många år på vår jord. Och jag tänker med så många Gudar och andra sätt involverade bland mina vänner, så bör där ju vara någon kanal som går igenom för att det ska lyckas….😃

….. men ”tecknet” jag fick idag för att jag kommer att klara det här, var när läkaren sa farväl efter att ha talat med mig om den tunga delen av behandlingen. Han ställer sig upp och tar mig i hand och säger ” Ja, jag önskar dig ett gott slut!”. Vi tittar på varandra och börjar gapskratta!!! Kanske fel mening i sammanhanget, men ett tecken på att mitt i eländet finns hoppet!

I am no friends of my God, and there is a bit more complicated than being not friends to any man your are sharing laundry room with. I think that in spite of that I do not call myself believing Christian, I have been quite an ”obedient and well-behaved” lamb. I have basically lived by the Ten Commandments; first You shall honor your mother and your father, check! 2. Thou shalt not kill, check! 3. You shall not commit adultery, check for my part! 4. Thou shalt not bear false witness … uh … a white lie now and then can not count, check! 5. You shall not covet your neighbor’s house, check! …. And so on. Maybe God has become ”pissed” that I have not followed the first five, as such; You shall have no other Goda beside and you should not abuse the Lord your God’s name. Nor have I been the one who sanctified the Sabbath … but I think that God will also need to keep up with developments. It can not be why I should be ”tested” yet again. Then the whole hinduism-, buddism- and Islam world be full of cancerepedemi …. and I can not remember any research to support this claim.

Nah, finding the cause or meaning in my situation is probably hopeless, I’ve realized. I choose enough to interpret it as the surgeon explained it: ”Your cancer is totally” random ”, but a common thread or cause that we know of.” It is neither hormonal or genetic, just aggressive and often come with daughtertumors or metastases. (Daughtertumors … a very bad word, and hard for me to confuse the beautiful word daughter with that ugly word tumor, so therefore I will continue to use the word metastases).

I was on the MAS today and spoke with the doctor-oncologist. Got info on chemotherapy are and requisition to the wig ….. ”The strongest treatment we give one of modern medicine” echoing in my head …. Is it good or bad ??

I am not friends with God …..

But I know I have a large network of friends and family who all ask, cross fingers, sacrifice, light a candle or avoids the A-wells to give me strength, hope and energy and to get me through what I need to get through and to live yet many years on our earth. And I think with so many Gods and other ways involved among my friends, there have to be some canal going through for it to succeed …. 😃

….. But the ”sign” I received today that I will get through this, was when the doctor said goodbye after talking with me about the heavy part of the treatment. He stands up and takes me by the hand and says ”Well, I wish you a good end!” (Swedish expression you say between Christmas and New year , like ”happy end of the year) We look at each other and start laughing out loud !!! Maybe the wrong meaning in context, but a sign that in the middle of misery is hope!

[Contact-form Subject = ‘[balux2014% 26 # 039; s Blog’] [contact-field label="Comment" type="textarea" required="1"/] [contact-field label="name" type="name" required="1"/] [contact-field label="Email" type="email" required="1"/] [/ contact-form]